< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=515983293226143&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
สถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์

สถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์

taikang ยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์อาคารเชิงพาณิชย์สามารถเช่าคนเดียวหรือมากกว่าหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการก่อสร้าง นอกจากนี้เรายังครอบคลุมพื้นที่ค้าปลีกโรงแรมและคลังสินค้า


สถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์

taikang ยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์อาคารเชิงพาณิชย์สามารถเช่าคนเดียวหรือมากกว่าหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการก่อสร้าง นอกจากนี้เรายังครอบคลุมพื้นที่ค้าปลีกโรงแรมและคลังสินค้า